Mänskligheten

Mänskligheten | Humanity

Att behålla sin mänsklighet kan liknas vid att segla på ett öppet hav, med blott ett fåtal hinder. Valmöjligheterna för en som följer sin mänsklighet ter sig i det närmaste oändliga. De fåtal påbud handlar t.ex. om att undvika att stjäla eller ta en annan individs liv. En väg däremot är som att segla i en strid fors fylld av hinder både ovan och under vattnet. Minsta avsteg från din valda väg innebär katastrof – ditt grep om din best minskar eller så tar din best över under en kortare eller längre stund. Dina valmöjligheter är små, och du tvingas ofta till handlingar som inte är de bästa för dig, men valet – att bryta mot värderingarna innebär någonting värre. Galenskap och död.

Att följa en väg gör ingen därför att det är roligt. Eller för att det är intressant eller spännande. Att följa en väg gör en vampyr därför att den inte har ett annat val. Att avstå vore att inbjuda besten att ta över. Permanent och slutgiltigt.

Problemet för en sabbat är att de aktiviteter den involverar sig i tenderar att erodera bort mänskligheten. Frihet finns kvar, men besten växer sig starkare. Kontroll brister. Det blåser upp till storm på det öppna havet. Du ställd då inför ett val. Att desperat försöka behålla din mänsklighet och frihet men på en nivå där bristande kontroll över besten är resultatet, eller att omfamna någon av de vägar till upplysningen som håller besten i schack. Att följa en väg innebär att du erhåller skydd mot besten samtidigt som du avstår från friheten som mänskligheten ger.

Om du väljer att söka dig till en väg står du inför två problem. Din mänsklighet måste vara låg för att du skall kunna överföras till en väg. Om din mänsklighet är för hög (4+) är det inte möjligt att byta till en väg. Desto lägre din mänsklighet är, ju lättare blir din färd över till ”den andra sidan”, till den väg du valt att fokusera din fortsatta existens på. Nackdelen är att du måste sänka din mänsklighet, och den processen riskerar du att dras ned av besten; ditt jag slukas, förintas och besten tar över. Det andra problemet är att du skall lyckas ta dig över från din mänsklighet till vägen av ditt val. Du får en chans. Är du viljestark och din mänsklighet är låg ökar dina chanser. Misslyckas du är du förlorad. För evigt. En av tre sabbat, låg räknat misslyckas och slukas av besten. De blir antingen mat åt sina flockkamrater eller utplånas av den präst som höll i ritualen.

När du befinner dig på en väg måste du försöka att följa de påbud som vägen ger dig. I annat fall riskerar ditt desperata grepp om verkligheten att snabbt försvinna och ditt jag kommer att slukas av besten. Om du trots allt lyckas att följa vägen av ditt val så är dina valmöjligheter i framtiden begränsade av de avgränsningar och påbud som din väg ger dig och på den moral (eng. virtue) som du använder för att undvika att besten tar kontroll över dig.

Moral (eng. virtue)

Samvete/Övertygelse
Beroende på om du behåller din mänsklighet eller lyckats att övergå till en väg, har du också erhållit en moral att reflextera över och agera mot överträdelser som du gör mot din väg. Du har antingen ett samvete, eller i avsaknad en övertygelse. Samvete handlar om förmågan att känna ånger och medkänsla (endast mänsklighet), övertygelse att kunna fortsätta att existerar och rationalisera sina handlingar trots närvaro av lidande, smärta. Samvete och övertygelse är motsatspar. Har du övertygelse saknar du samvete och förmåga till ånger och medkänsla.

Samvete – mänsklighet, hedersamma enigheten, harmonin (en heretisk väg)

När du bryter mot en värdering kan du som spelare antingen välja att låta din karaktär uppmärksamma detta och reagera därefter, eller bortförklara sitt värdebrott. Om karaktären insett att den brutit mot de värderingar som den följer så fylls den av ånger. Karaktären mår dåligt över den överträdelse den gjort dig skyldig till, exv. a) stöld – mänsklighet, b) edsbrott – hedern eller c) dödande – harmonin. Genom ånger och självinsikt undviker karaktären att förlora en del av din väg till besten. Detta skall ovillkorligen spelas upp under mässan, och andra spelare skall uppfatta detta. Om du inte lyckas sjunker din karaktär ett steg i sin mänsklighet eller väg. Om karaktären bortförklarar sitt värdebrott, exv. a) stöld – ”plånboken innehåller information av intresse för sabbaten”, b) edsbrott – ”han var inte hedervärd, så jag gav egentligen aldrig mitt ord till henne/honom” eller c) dödande ”besten tvingade mig att döda dom” så förlorar karaktären också ett steg i din mänsklighet/väg. Besten är ett steg närmare att ta fullständig kontroll.

Övertygelse (baha`i, döden och själen, kain, katari, makten och den inre rösten, metamorfosis, natten och vildhjärtat)

När du bryter mot en värdering kan du som spelare antingen välja att låta din karaktär a) uppmärksamma detta och reagera därefter, eller b) bortförklara sitt värdebrott. Om karaktären insett att den brutit mot en värdering som den följer fylls karaktären av insikten om detta. Sin övertygelse gör att karaktären snarast kommer att råda bot på sitt brott. Det innebär att karaktären kommer att söka råda bot på de brott mot sina värderingar som den gjort dig skyldig till. Exempel på brott mot en värdering – a) dödat någon utan att studera dödskampen – döden och själen, b) övertalat någon att inte vara ond – katari eller c) att avstå från makt när det erbjuds – makten och den inre rösten. Att råda bot skall man göra under mässan. Ovillkorligen. Du skall spela på detta så öppet att de andra spelarna/karaktärerna på mässan skall uppmärksamma ditt agerande. Karaktären är totalt uppfylld av att sona brottet mot sin väg. Mässan kommer att handla om detta och endast detta. Att råda bot i dessa fall skulle exv. kunna innebära a) att döda någon på mässan för att studera dödskampen, b) att korrumpera någon att agera ondskefullt eller c) att utmana någon med en viktig post om dens placering. Att följa en väg, och upprätthålla sin tro är varken trevligt eller okomplicerat. Tvärt om. Misslyckas man råda bot sjunker man ett steg i sin väg. Om man bortförklara sitt värdebrott, exv. a) jag hade inte tid att studera dödskampen därför att bla bla bla, b) det var inte bra om han agerade ondskefullt, tänk om camarillaambassdören skulle ta illa vid sig eller c) det fanns flera motståndare om också ville åt biskopsposten, och de var farliga så sjunker man ett steg i sin väg.

Om du hamnar i en situation där du tvingas att välja mellan att a) följa din väg och dö, eller att bryta mot din väg och därmed överleva och du väljer det senare så sjunker du i din väg. Om du hamnar i en situation där regelmekanismer, exv. om karaktären befinner sig i frenzy/rötschreck, tvingar dig att bryta mot din väg så sjunker du om du inte visar ånger eller sonar brottet på sedvanligt sätt.

Exempel – kains väg (övertygelse och instinkt)
Exv. Oscar, en nodist i flocken ”det sjunde inseglet” befinner sig i Knivsta och där står han inför ett dilemma. Inne i ett brinnande hus finns en bok som innehåller mysterier rörande Kain. Huset kommer att övertändas vilken sekund som helst, men Oscars väg tvingar honom att uppsöka all information rörande Kain oavsett om det hotar hans existens. Oscar kan välja att storma in i det brinnande huset under förutsättning att hans mod inte sviker honom vid åsynen av de övertända byggnaden och försöka finna boken, och med stor sannolikhet förgås i elden eller avstå och automatiskt sjunka i sin väg.

Oscar avstår. Spelaren väljer att låta Oscar via sin övertygelse inse att han brustit i sin väg. Oscar blir fullständigt uppfylld av vetskapen om sin överträdelse. Han kommer att spendera hela nästa mässa, inlajv, med att försöka få tillgång till en text av motsvarande nodistiskt värde. Oscar kommer att göra allt i sin makt för att lyckas – byta gentjänster, skuldsätta sig upp över öronen, trots att chanserna är små att lyckas. Om Oscar mot all förmodan lyckas att få tag på en nodistik text som motsvara den han lämnade i eldens hänsynslösa grepp kommer han att undvika att sjunka i sin väg. Spelaren skall också ha gestaltat detta så trovärdigt och synligt på mässgolvet att få om några skall ha undgått hans agerande. Svårt? Tja, vägarna har sitt pris, både in och off. Annars kan man alltid följa mänsklighetens väg. Eller varför inte hedersamma enigheten…

Självkontroll/instinkt
Beroende på om du behåller din mänsklighet eller lyckats att övergå till en väg, har du också en metod för att hantera besten. En vampyr som utsätts för någon form av provokation riskerar att förlora sig till besten för kortare eller längre tid. Antingen kan en vampyr söka att neka besten tillträda, att undertrycka besten. I fallet använder sig karaktären av självkontroll. Vid en provokation kan en vampyr med självkontroll antingen behålla kontrollen eller tappa den fullständigt och styras av besten. I det andra fallet, som är den gängse metoden, med ett fåtal undantag, bland vägarna är instinkt. Här erkänner vampyren bestens närvaro och låter sig influeras, till och med styras i vissa situationer av sin besten. Vid en provokation går en vampyr med instinkt automatiskt i frenzy. Frågan om den kan styra sin best (ride the wave) eller inte…

Självkontroll (döden och själen, mänsklighet, hedersamma enigheten, nattens väg)
Självkontroll handlar om att förneka och undertrycka besten. Vid provokationer skall den järnvilja som vampyren besitter hålla besten i schack. Vid ett misslyckande blir det uppenbart för alla vad som inträffat då vampyren förvandlas från en (relativt) kontrollerad varelser till ett galet monster som anfaller närmaste varelse oavsett om det är vän eller fiende eller som kastar sig över källan av blod som väckt besten för att dricka sig full. Beroende på hur stark självkontrollen är dikterar huruvida vampyren lyckas att hålla besten i schack vid en provokation. Till slut spricker det hårdaste av kärl…

Det är normalt upp till dig som spelare om din karaktär lyckas kontrollera besten eller ej vid en provokation. Undantag finns exv. vid användning av vissa discipliner.

Instinkt (Baha`i, Katari, Kain, makten och den inre rösten, metamorfosis, natten och vildhjärtat)
Har en vampyr instinkt betyder det att besten alltid är nära ytan, att vampyren är uppfylld av besten. Styrkan i instinkten dikterar hur väl vampyren anpassat sig gentemot sin best, ur starka instinkter vampyren har. Beroende på hur kraftfull din instinkt är dikterar hur väl du lyckas använda din best, rida vågen, mot ett önskvärt mål. Fördelen med instinkt är att vampyren får alla fördelar med frenzy men samtidigt kan rikta besten energi mot ett lämpligt mål. Nackdelen är att en vampyr alltid går i frenzy vid en provokation -frågan är om den är okontrollerad eller ej. Tyvärr finns inte alltid lämpliga mål eller objekt att du ut bestens vrede på. Det viktigaste att påpeka är att vampyren alltid går i frenzy när den utsätts för en provokation. Hur stark instinkt en vampyr besitter visar på hur väl frenzy kan riktas.

Det är normalt upp till dig som spelare om din karaktär vid en provokation hamnar i kontrollerad eller okontrollerad frenzy. Undantag finns exv. vid användning av vissa discipliner.

Det är väldigt svårt att inte gå i frenzy. Speciellt om man följer instinkt eller om man är Brujah eller har andra nackdelar som gör en mer svårkontrollerad. Du behöver inte alltid angripa det som retade upp dig med dina mest avancerade dödardiscipliner. Men det betyder inte att du inte går i frenzy, spela alltid ut frenzyn på något sätt. Bjud på dig! Frenzy är roligt! När det känns troligt att din karaktär går i frenzy så gör han uppenbarligen det, oavsett hur opassande situationen är. Frenzy gör snygga lajvscener. Visa det på mässgolvet.
Här är en lista på provokationer där de som följer ”självkontroll” måste stå och bita ihop eller flyga i okontrollerad frenzy och de som följer ”instinkt” ovillkorligen går i frenzy (men oftast kan ”rida vågen”).
* Förolämpning
* Förödmjukelse
* Hot mot existensen
* Fysisk angrepp
* Hot mot din härskares existens (om du är blodsbunden eller om
du har högsta graden av vinculum.)
* Synen av blod (vid tre eller färre delar blod i systemet).
* Lukten av blod (vid tre eller färre delar blod i systemet).
* Smak av blod (vid tre eller färre delar blod i systemet).

Kommentarer är stängda.