Hederns väg

Hederns Väg | Path of Honorable Accord

Heder, plikttrogenhet och rättvisa är ledstjärnor för de som slagit sig in på denna väg och alla som följer denna kan ses som sabbatens reflexioner av de gamla riddarna eller samurajerna.

Trossystem och Historia

Denna väg har sina rötter i de gamla riddarordnarnas chivalreska trossystem och sätter högt värde på personliga egenskaper så som heder och plikttrogenhet på samma vis som de gamla riddarna eller samurajerna gjorde. Under de stridigheter som förekom inom sabbaten på 1800 och 1900 talet var de som följde denna väg snart sagt de enda som stod benhårt för sabbatens ideal om frihet och detta har gjort att de numera ses som någonting utav en ryggrad för sabbaten då de vägrar att vika en tum ifrån sina plikter och ideal.

Nyckelord för de som vandrar denna väg är, rättvisa, ordning och plikt och genom att sätta strikta gränser för sitt beteende och sina handlingar strävar dessa personer efter att tygla sin best och nå insikt. Under renässansen tvingades de som följde vägen omvärdera sitt trossystem då de gamla chivalreska lärorna började falla i glömska och detta resulterade i att man tog sin tillflykt till sabbatens regler och lagar, det som blev milankoden 1933. Vägens troende har sedan dess alltid tagit tillflykt och stöd ifrån alla sektens ritae och ceremonier och deltar med en glädje som gränsar till fanatism i korståg och dylika krigsinsatser. De spenderar gärna sin fritid med att slipa sina stridsfärdigheter då de anser att envig, man mot man, är en utav de mer hedervärda fritidssysselsättningarna man kan utöva. Riddare (som de som följer vägen kallas) blir alldeles utmärkta ledare i korståg och är exemplariska paladiner men de beblandar sig dock sällan med den egentliga politiken. De flesta vägmedlemmarna uppskattar inte alls det politiska dubbelspelet och dualismen inom sabbaten och ser ner på politiker som vränger ord och lovar guld och gröna skogar men i slutändan inte håller sitt ord. Enligt riddarna så skall en ledare vara ett exempel för sina undersåtar och döma tvister rättvist, han skall inte ha något annat mål för ögonen än sabbatens sak och han skall inte beblanda sig med de mindre hedervärda personerna. Denna stränga kod gör att många betraktar riddarna som kallhjärtade och uppstyltade och många riddare uppvisar ett stelt och traditionsbundet ansikte utåt och går helt in för sina och sabbatens mål. Denna kalla attityd uppvägs dock utav de faktum att de är ärliga och arbetar hårt för sabbatens bästa. Även om de som följer denna väg aldrig skulle bryta sitt ord eller ett avtal så anser de flesta att man inte skall ge sitt hedersord till dem som inte förtjänar någon heder, däribland människorna och man skall heller inte beblanda sig med de som inte har någon heder själva. De leder helt enkelt genom exempel och försöker vara ett så gott föredöme som möjligt för alla andra.

Etik

Du skall alltid hålla ditt hedersord och iakttaga dina löften ty heder är en utav de främsta dygderna man skall förvänta sig av en sabbat.

Uppvisa aldrig din rädsla för andra utan sträva efter att kväva den i sin linda och stärk dig mot rädslan genom din moral och etik.

Plikten framför allting annat. Har du antagit dig en uppgift har du även gett ditt hedersord på att du skall uppfylla denna plikt till din bästa förmåga med sabbatens mål ständigt för ögonen.

Behandla de hedersamma med heder och du har på så sätt stärkt din egen heder. Se ner på de som inte har någon heder ty de har försakat sin tillit och din vänskap.

Återgälda alltid tjänster och var punktlig och noggrann med att betala tillbaka skulder.

Stöd dina vapenbröder i allt rättroget de gör men vaka noggrant på de som sprider lögner och predikar förräderi.

Att följa den Hedersamma Enighetens Väg

Du som spelar en karaktär som följer vägen skall i så stor mån som möjligt undvika att ljuga och falskspela. Säg precis vad du menar och stå för det du säger. Sträva även efter att, med heder och rättvisa, plikttrogenhet och ärlighet, lägga band på din best och dina handlingar. Betänk alltid konsekvenserna av dina handlingar och uttalanden och agera inte hätskt och irrationellt förutom de tillfällen då din heder har blivit ifrågasatt. Var en ledstjärna för dina flockkamrater och ett gott föredöme för resten av sabbaten.
Betänk dock att denna hederskodex enbart tvingar dig att vara hedersam du behöver inte på något sätt vara snäll (jmf. Lawful good och Lawful evil i D&D). Du kan fulspela och vara hur ond du vill så länge som du inte utför dessa handlingar i det fördolda. Det är genom att visa upp en falsk fasad som man sjunker i denna väg. Du kan även använda situationen att andra vet att du alltid talar sanning och håller ditt ord till din fördel. Sabbaten kommer utgå ifrån att du aldrig skulle vränga dina ord, detta gör att du har ett överläge gentemot andra Sabbat eftersom de flesta litar på dig. Vidare kommer dina fiender ta dina hot på allvar då de vet att du inte kastar tomma ord omkring dig. Men spela efter detta. Vräng aldrig dina ord, hota aldrig någon ifall du inte kommer att utföra handlingen du hotar att göra.

Syndernas Hierarki

Path Moraliskt Misslyckande Förklaring
10 Att misslyckas med att upprätthålla alla din grupps ideal Sann plikttrogenhet kräver stenhård disciplin
9 Att inte visa dina vapenbröder gästfrihet och generositet Gästfrihet och generositet är din själs sanna rikedom
8 Att beblanda sig med de ohedersamma Du skall vara ett föredöme för andra och inte dras i smutsen utav de som inte har någon heder
7 Att inte deltaga i din grupps alla ritae Traditioner och riter är en viktig del av ditt arv
6 Att inte lyda din ledare Lojalitet ligger som grund för hierarkin
5 Att misslyckas med att skydda dina allierade Du skall försvara de som är värdiga din tilltro
4 Att tjäna egna syften framför din plikt Plikten är varje vampyrs mål och mening
3 Att visa feghet Heder vinns och visas genom att slåss för en sak, inte genom att fly den
2 Att döda utan att ha väldigt goda skäl Endast gud styr över liv och död och det är inte enskilda vampyrers plats att avgöra detta
1 Att bryta ditt hedersord eller misslyckas hålla ett avtal Att bryta ditt hedersord är att försaka den heder som definierar din existens

Kommentarer är stängda.