Politik & makt

Politik och makt i Sabbaten

Maktpossitioner i sabbaten
Regent
| Kardinal | Prisci
Ärkebiskop | Biskop | Ductus | Präst | Templar/Paladin

När det gäller sättet att se på sektens ideologi och interna politik, så kan man ”destillera” fram fem stycken huvudgrupper. Namnen på dessa används mycket sällan i dagligt tal, och de som följer dem identifieras genom sina åsikter och inte med hjälp av några etiketter. Det är inte alla i Sabbaten som har någon bestämd eller uttalad åsikt om vilken av dessa grupperingar som har rätt, även om många faktiskt har det men inte bryr sig om att tala om det.

Trots att dessa åsikter ibland går isär på ett mycket fundamentalt plan så har Sabbaten undvikit ett inbördeskrig, mycket tack vare vaulderin och Milankoden. Även den Svarta Handen gör sitt för att hålla samman sekten genom att se till att de vampyrer som är lite för ”outspoken” när det gäller sina åsikter, försvinner innan de hinner åsamka någon skada på sektens säkerhet.

De politiska åskådningarna i storleksordning.
 De Moderata
Status Quo
 Ultrakonservativa
Lojalisterna
Pander

 

Sabbaten är en kaotisk sekt och tycks inte särskilt välstrukturerad vid första anblicken, men tittar man lite noggrannare finns en hel del titlar och ledarskapspositioner. Dessa positioner och titlar har till som huvudsyfte att hålla samman och dirigera den våldsamma, krigiska sekten framåt.

Till skillnad från Camarillan vars titlar så gott som alltid innehas av de äldsta vampyrerna innehas Sabbatens titlar av den mest kompetenta, kapabla och drivna vampyrerna oavsett generation, ålder eller klan. Dock kommer majoriteten av Sabbatens ledare och titelinehavare från klanerna Lasombra och Tzimsice då dessa två klaner både grundande Sabbaten och står för runt hälften av Sabbaten.

Kraven på sabbatens ledare är höga och omsättningen likaså, en korrupt, ogillad och/eller dålig ledare ersätts fort i det social-darwinistiska nattliga spelet som kallas Sabbaten. Även om den större delen av sabbatens ledare är av klan Lasombra eller Tzimisce finns det sabbatledare av så gott som alla klaner. Dock är Lasombra och Tzimisce de mest prestigefyllda klanerna att tillhöra då de har varit mest framgångsrika när det gäller att förgöra sina äldstar utanför sekten och sin respektive antedeluvian.

Titlarna i sabbaten har ingen exakt definition av vilka rättigheter och skyldigheter titlarna åtnjuter utan titlarna bär mer ett allmänt ansvarsområde som titelinehavaren ska sköta efter bästa förmåga. Inflytandet och makten en titel ger beror på en rad faktorer som stöd av underordnade flockar, den egna flockens inflytande, kamrater, fiender, status, tjänster och mycket mer. Två sabbat med samma titel har helt enkelt sällan lika stort inflytande i sekten/staden de är i.

Sabbaten har stulit namnen på de flesta av sina titlar från kyrkan, ett bruk som började som ett förlöjligande och hånande, men som har utvecklats till ett användbart redskap för att benämna de olika posterna, framför allt med tanke på sektens religiösa karaktär.

 


Regent

Sabbatens högsta ledare bär titeln Regent. Regenten styr och förvaltar sabbatens resurser och övergripande mål. Regenten bestämmer över sabbatens doktriner och övervakar ”Kains söner och döttrar” (Sabbaten) tills denne kommer tillbaka för att själv leda. Även om Regenten inte har någon absolut auktoritet så åtlyds dennes direktiv vanligtvis. Till denna dag har det varit fyra stycken Regenter, och varje har hittills blivit avsatt av andra ledare i det övre skiktet. Två stycken har varit Lasombra, en var Tzimisce och den nuvarande är Toreador Antitribu. Den sittande Regenten är en av den fjärde eller femte generationen vid namn Melinda Galbraith. Hon är berömd för att vara helt skrupelfri, och använde lönnmord, lögner (ljög b.la. om sin klantillhörighet) och utpressning för att nå sin nuvarande position. Hon har detta till ”trots” gång på gång visat sig vara en utmärkt ledare.

 


Kardinal

Under Regenten står kardinalerna. Dessa kontrollerar och ansvarar för ett stort geografiskt område (exempelvis Östeuropa, Norden, etc.) och åtnjuter så gott som totalt självstyre om inte deras aktiviteter får negativa följder för Sabbaten som helhet. Kardinalerna är ansvariga för allt som sker i deras region. Det finns för tillfället 13 stycken med denna titel, men med den expansionspolitik som Sabbaten bedriver, förväntas antalet öka.

 


Prisci

Under Kardinalerna står Prisci (Sing. Priscus) även om det finns de som menar att de absolut inte har mindre makt. Dessa agerar som ett konsistorium (styrelse) för Sabbaten och fungerar som rådgivare till Regenten och Kardinalerna när det gäller sektens alla förehavanden. Tillsammans så har de mycket mera makt än en Kardinal även om en Priscus själv står långt under en Kardinal. De flesta Prisci är äldstar eller ambitiösa ancillor. Prisci utgör tillsammans med Kardinalerna Sabbatens Inre Cirkel, och har makten att göra sig av med Regenten eller gå mot dennes beslut.

 


Ärkebiskop

Under Kardinalerna står Ärkebiskoparna. Ärkebiskoparna kontrollerar och ansvarar för en större stad (som refereras till som ärkestift) och närliggande mindre städer. Vanligen så kommer dessa vampyrer från de som under en längre tid tjänat sekten som Präst eller ibland även som biskop, även om Kardinalerna har rätt att tillsätta vem de vill på platsen som Ärkebiskop. Ett fåtal får denna post genom mutor, även om dessa vampyrer tenderar att försvinna efter en kortare tids tjänst. De flesta utnämner dock sig själva och Kardinalen står oftast bakom dessa beslut.

 


Biskop

Under Ärkebiskoparna står Biskoparna. Dessa ansvarar vanligtvis för en mindre stad (som refereras till som stift eller biskopsstift) eller ett område i en större stad (i ett ärkestift). Deras ansvar brukar variera beroende på stad och ärkebiskop men vanligtvis ansvarar de för att kontrollera finanserna och säkerheten inom sekten och kan kalla på individer och flockar att utföra det som behövs göras. Sabbatmedlemmar är fria att vägra lyda Biskopens order, men dessa förlorar nämnvärt i aktning hos denne och ses ofta som väldigt illojala av andra. Ibland styrs städer av ett Biskopsråd istället för en Ärkebiskop. Detta råd har lika mycket makt som en Ärkebiskop men kan under vissa omständigheter tvingas ställa sig under Ärkebiskopen av den närmsta Sabbatstaden. Biskoparna är ofta eller har oftast varit ducti till sin flock.

 


Ductus

En ductus är ledare för en flock och har beroende på flock, politisk inriktning och ductusen själv väldigt olika mycket makt. Ductusen ansvarar för själva administrationen och ordningen av flocken, ductusen bestämmer över det världsliga och många ser ductusen som flockens krigsledare som kommenderar flocken och kämpar i främsta ledet när det blir strid. Flockar behöver inte ha en ductus men däremot är en präst en nödvändighet för att en flock ska kunna fungera och få finnas. Ofta svär ductusarna trohet till biskopar och/eller ärkebiskopen i en stad och därmed dennes flock.

 


Präst

En präst är en själavårdare i sabbaten. Varje flock behöver en präst för att få existera där prästen är ansvarig för sina medlemmars själsliga hälsa, flockens ritualer och är flockens röst i prästrådet. En präst har vanligtvis något utav en moders- eller fadersroll i en flock som medlemmarna kommer till om dessa har problem.

 


Templar/Paladin

En templar eller en paladin är en livvakt, förkämpe, rådgivare, hjälpreda, lönnmördare, m.m. åt någon av sabbatens ledare. Alla betitlade sabbat från biskopar och uppåt får ta sig templarer för att skydda sig själva, sin post och sabbatens stabilitet. Dock kan dennes överordnade förvägra en underordnad rätten att ha en templar. Templarer får blodsbindas (för övrigt det enda blodsband som är accepterat i sabbaten) vilket ibland gör dessa individer väldigt trogna sin mästare, vissa är t.o.m. mer trogna sin mästare än självaste sabbaten. Templarer får också ta monomacier åt sin mästare om denne så önskar, dock endast monomacier som ledaren utmanats på själv. Medlemmar av den svarta handen får bära titeln som templar, dock så är en svarta handen-medlem förhindrad från att sköta mycket av en templars åtaganden vilket gör att många betitlade sabbat därför undviker därför att ha svarta handen som som templar..

Kommentarer är stängda.